Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 MomUp is een eenmanszaak die zich ten doel stelt via een online platform (nieuwe) moeders te ondersteunen op het gebied van voeding, beweging, mindset en slaap door
middel van het gebruik van een Website, App en blog.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van MomUp zoals bedoeld in artikel 1.4.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst tussen Gebruiker en MomUp.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door MomUp en/of door haar ingeschakelde derden aan Gebruiker gegeven coaching, onder andere middels het gebruik van de app, alsmede alle andere door MomUp ten behoeve van Gebruiker verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder inbegrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Gebruiker wordt verricht.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: www.momup.nl.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘App’ verstaan: MomUp (via Nudge LLC).

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en door MomUp gesloten Overeenkomsten, verrichte Diensten en alle overige door MomUp verrichte handelingen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met MomUp zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Gebruiker.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Alle door MomUp gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

3.2 De Gebruiker kan via de Website van MomUp een bestelling plaatsen. De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van de bestelling.

3.3 Als MomUp een opdrachtbevestiging stuurt naar Gebruiker, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, behoudens kennelijke verschrijvingen.

3.4 Eventuele aantekeningen en reacties van Gebruiker op de offerte van MomUp maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MomUp deze alsnog schriftelijke bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 MomUp zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Gebruiker schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2 Gebruikers krijgen direct na ontvangst van de betaling een code voor toegang tot het besloten gedeelte van de App, waardoor zij na het invullen van deze code gebruik kunnen maken van het besloten gedeelte van de App en de online coaching.

4.3 MomUp geeft de Gebruiker, onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik van de Diensten en de App van MomUp.

4.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door MomUp een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van MomUp op. Bij overschrijding van een termijn dient MomUp schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn
wordt geboden om de Overeenkomst alsnog uit te voeren.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering daarvan nodig is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen MomUp en Gebruiker tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.2 Als de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

Artikel 6 Opschorting, ontbinden en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1 MomUp is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat MomUp goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker in die verplichting zal tekortschieten.

6.2 Voorts is MomUp bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

6.3 Indien de Gebruiker uit de Overeenkomt voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MomUp gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Gebruiker, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

7.1 Annulering van de bestelling op de Website is niet mogelijk zodra de toegangscode tot de App is gestuurd naar Gebruiker.

Artikel 8 Honorering, kosten en betaling

8.1 Alle bedragen op de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen met voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.

8.2 De betaling van het factuurbedrag dient te geschieden op de door MomUp aangegeven wijze.

8.3 De betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

8.4 Indien de Gebruiker de aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. MomUp is in geval van betalingsverzuim van Gebruiker gerechtigd de te verrichten werkzaamheden te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Gebruiker schadeplichtig kan worden. De gevolgen van niet tijdige betaling van facturen, zoals ene niet-ontvankelijkheidverklaring, komen voor de rekening en risico van Gebruiker.

8.5 Als er sprake is van betalingsverzuim door de Gebruiker, is de Gebruiker een vertragingsrente volgens de alsdan wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van MomUp, waarbij een deel van de maand als een volle maand moet worden gerekend.

8.6 Indien MomUp om haar moverende redenen besluit een vordering van niet-betaling van één of meerdere facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Gebruiker, naast de gerechtelijke kosten en de in 8.5 genoemde rente, ook gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MomUp, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

9.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van MomUp zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden en stakingen.

9.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

9.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. In een dergelijk geval zal MomUp overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die MomUp heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MomUp is niet aansprakelijk voor schade indien Gebruiker en/of derde onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

10.2 MomUp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.

10.3 De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt op basis van de coaching van MomUp.

10.4 MomUp garandeert niet dat de Website, App en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. MomUp is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website, App en/of de Diensten.

10.5 De Gebruiker vrijwaart MomUp voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor aan de Gebruiker toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via MomUp aangeboden producten, arrangementen of diensten.

10.6 MomUp is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door Overmacht als bedoeld in artikel 9.

10.7 Indien MomUp aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor de directe schade die daadwerkelijk door Gebruiker is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van MomUp’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het met Gebruiker overeengekomen bedrag.

10.8 De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MomUp.

Artikel 11 Intellectueel Eigendom

11.1 Alle door MomUp op haar Website dan wel App weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan de coaching door MomUp, blijft eigendom van MomUp. Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

Artikel 12 Identiteit van MomUp

12.1 MomUp is in de KvK geregistreerd onder nummer 70891362. MomUp draagt het volgende btw-identificatienummer: NL159379295B01. MomUp is gevestigd aan de Jan van Stevensweertstraat 5 (6137 AR) te Sittard.

12.2 MomUp is te bereiken via 0621878238. Per e-mail is MomUp bereikbaar via hello@momup.nl

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

13.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen omvatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de rechtsverhouding tussen MomUp en haar Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die tussen MomUp en Gebruiker mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.